Ładowanie...

Wybrane dane finansowe

(w tys. zł)
WYBRANE DANE FINANSOWE
H1 2017 2016 2015
Przychody ze sprzedaży 17 670 34 560 17 142
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 012 8 365 749
EBITDA 5 415 12 782 5 090
Zysk (strata) netto 921 5 571 -388
Aktywa razem 65 462 39 274 15 057
Kapitał własny 14 491 8 113 2 004
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 971 31 161 13 054
Liczba akcji 1 020 000 1 020 000 340