Ładowanie...

Akcjonariat

STAN OD DNIA 11.02.2020


Akcjonariat według liczby akcji

 


Akcjonariat według liczby głosów

 

Struktura akcjonariuszy
(ponad 5%)

Liczba akcji Struktura akcjonariuszy wg liczby akcji Struktura akcjonariuszy wg liczby głosów Liczba głosów
Larq FIZ  717 261 41,90 % 39,30 % 973 011
Larq S.A. 52 011 3,00 % 2,10 % 52 011
Nextbike GmbH 771 250 45,10 % 51,70 % 1 280 500
Pozostali 170 478 10,00 % 6,90 % 170 478
RAZEM 1 711 000 100,0% 100,0% 2 476 000

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 1 711 000 akcji, w tym:

765 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
255 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
51 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
75 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
150 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 
415 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

 

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Seria A to imienne akcje uprzywilejowane – każda z nich zapewnia 2 głosy na Walnym zgromadzeniu wspólników spółki.