Ładowanie...

Akcjonariat

STAN OD DNIA 08.06.2018


Akcjonariat według liczby głosów

 


Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby akcji

 

Struktura akcjonariuszy
(ponad 5%)

Liczba akcji Struktura akcjonariuszy wg liczby akcji Struktura akcjonariuszy wg liczby głosów Liczba głosów
Larq Growth Fund I FIZ + Larq S.A. 725 750 67,76% 70,78% 1 299 500
Nextbike GmbH 191 250 17,86% 20,83% 382 500
Pozostali 154 000 14,38% 8,39% 154 000
RAZEM 1 071 000 100,0% 100,0% 1 836 000

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 1 071 000 akcji, w tym:

  • 765 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
  • 255 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 51 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Seria A to imienne akcje uprzywilejowane – każda z nich zapewnia 2 głosy na Walnym zgromadzeniu wspólników spółki.