Ładowanie...

Akcjonariat

STAN OD DNIA 14.04.2022


Akcjonariat według liczby akcji

 


Akcjonariat według liczby głosów

 

Struktura akcjonariuszy Liczba akcji Struktura akcjonariuszy wg liczby akcji Liczba głosów Struktura akcjonariuszy wg liczby głosów
Tier Mobility SE 1 345 000 78,61% 2 110 000 85,22%
Larq S.A.* 195 522 11,43% 195 522 7,90%
Pozostali 170 478 9,96% 170 478 6,89%
 RAZEM 1 711 000 100,00% 2 476 000 100,00%

* wraz z podmiotem powiązanym Larq Growth Fund I FIZ

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 1 711 000 akcji, w tym:

765 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
255 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
51 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
75 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
150 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 
415 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

 

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Seria A to imienne akcje uprzywilejowane – każda z nich zapewnia 2 głosy na Walnym zgromadzeniu wspólników spółki.