Ładowanie...

Wybrane dane finansowe

(w tys. zł)
WYBRANE DANE FINANSOWE
2017 2016 2015
Przychody ze sprzedaży 43 513 34 560 17 142
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 611 8 365 749
EBITDA 15 562 12 782 5 090
Zysk (strata) netto 4 730 5 571 -388
Aktywa razem 68 683 39 274 15 057
Kapitał własny 15 248 8 113 2 004
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 435 31 161 13 054
Liczba akcji 1 071 000 1 020 000 340