Ładowanie...

Akcjonariat

STAN OD DNIA 11.08.2017


Akcjonariat według liczby głosów

 


Akcjonariat według liczby akcji

 

Struktura akcjonariuszy
(ponad 5%)

Liczba akcji Struktura akcjonariuszy wg liczby akcji Struktura akcjonariuszy wg liczby głosów Liczba głosów
Larq S.A. wraz z Larq Growth Fund I FIZ 734 311 68,6% 71,2% 1 308 061
Nextbike GmbH 191 250 17,9% 20,8% 382 500
Pozostali 145 439 13,6% 7,9% 145 439
RAZEM 1 071 000 100,0% 100,0% 1 836 000

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 1 071 000 akcji, w tym:

  • 765 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
  • 255 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 51 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł.

Seria A to imienne akcje uprzywilejowane – każda z nich zapewnia 2 głosy na Walnym zgromadzeniu wspólników spółki.